งานนี้ รบ.-คสช.มีหนาว!! หลังภาคีเครือข่าย 14 จว.ใต้เอาจริง ร่วมจัดเวทีกำหนดอนาคตตนเอง

115

นครศรีธรรมราช:ภาคีเครือข่าย 14 จว.ใต้ เอาจริง จัดเวทีเปิดตัว”สมัชชาประชาชนภาคใต้” เดินหน้าขับเคลื่อนแผน กำหนดอนาคตตนเอง สู่ ภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน อ่าน (ร่าง) ปฎิญญาลิกอร์ หลัง รบ.ล้มเหลวการพัฒนาบ้านเมือง

ที่หอประชุมโรงละครชั้น 3 ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรหรือภาคีภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษา และสื่อสาธารณะหรือสื่อทางเลือก ทั้ง 14 จังหวัด รวม 64 องค์กร กว่า 400 คน เข้าร่วมประชุมสมัชชาประชาชนภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ “ร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง สู่ ภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อน วางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ อนาคตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต พร้อมกับอ่าน (ร่าง) ปฎิญญาลิกอร์ เปิดตัว”สมัชชาประชาชนภาคใต้”ขึ้น โดยมีนายสุนทร รักษ์รงค์ และ นายเอกชัย อิสระทะ เป็นผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะทำงานขับเคลื่อนสมัชชาประชาชนภาคใต้ กล่าวว่า การร่วมของสมัชชาฯ เกิดจาก ระบบปกครองแบบรัฐพันลึกและระบอบ คสช. ซึ่งเป็นระบบที่ขาดสมดุล ทำให้ฐานทรัพยากรภาคใต้ถูกแย่งชิง จากการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการรวมตัวของเครือข่ายประชาชนจะทำให้มีอำนาจต่อรองกับรัฐได้ระดับหนึ่ง แต่การรวมตัวต้องมีความเชื่อมโยงที่เป็นระบบ กว่า 1 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้ อันมีองค์ประกอบร่วมกันหลากหลาย ทั้งภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และองค์กรสนับสนุนต่างๆ ที่ต้องการเห็นการก่อตัวของขบวนภาคประชาชนภาคใต้ ได้มีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การออกแบบกรอบความคิดและแนวทางการขับเคลื่อนของขบวนการภาคประชาชนภาคใต้ ภายใต้ที่ต้องการเห็นเป้าหมายร่วมกัน จนได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์“ร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง สู่ ภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน” ในเวที สมัชชาประชาชนภาคใต้ขึ้น

“ก่อนหน้าที่จะเกิดเวทีนี้ คณะทำงานได้มีการจัดเวทีย่อยๆไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง จนกลายเป็นเวทีขนาดใหญ่ 3 เวที ที่ผ่านการวิเคราะห์วิพากษ์ถึงบทเรียนและประสบการณ์ของการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมภาคใต้ที่ผ่านมาจนได้เป็นบทสรุปทิศทางและแนวทางการสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนในอนาคตที่ควรจะเป็น เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองในยุคปัจจุบัน”

รศ.ดร.ณฐพงศ์ กล่าวว่า เป้าหมายของการรวมตัวของสมัชชาประชาชนภาคใต้ เพื่อสร้างพื้นที่กลาง หรือพื้นที่สาธารณะร่วมกัน เปิดพื้นที่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันต่อสถานการณ์ภาคใต้ เสริมสร้างพลังชุมชนและพลังของเครือข่ายระดับภาค พัฒนากลไกการสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอก พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง “South Watch” สร้างพื้นที่อำนาจที่สามเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองภาคประชาชน และเป็นเจ้าภาพร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เพื่อภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงทางอาหารพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและบนฐานศักยภาพท้องถิ่น และ ความเข้มแข็งของชุมชนและภาคประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ก่อนเปิดเวทีแถลงข่าวเปิดตัวสมัชชาประชาชนภาคใต้ ได้มีการประชุมองค์คณะสมัชชาและประกาศปฏิญญาว่าด้วยการขับเคลื่อนสมัชชาประชาชนภาคใต้ (ปฏิญญาลิกอร์) โดยตัวแทนคณะสมัชชา 7 ภาคส่วน คือ 1) ภาควิชาการ นำโดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ รศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผอ.สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 2) ภาคเอกชน นำโดย นายสุทธิโชค ทองชุมนุม กรรมการหอการค้าไทยและนายกิจก้อง จรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ 3) ภาคประชาสังคม นำโดย นายสมบูรณ์ คำแหง เลขาธิการ กป.อพช.ใต้ นายองอาจ พรหมมงคล 4) ภาคชุมชน นำโดย นางวารุณี ธารารัตนกุล ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ จว.ภ.ก., นายสะมาแอ เจ๊ะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และนายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมชาวสวนยาง จว.ก.บ. 5) ภาคสื่อมวลชน นำโดย นายปิยะโชติ อินทรวาส หน.ศูนย์ข่าวผู้จัดการออนไลน์ภาคใต้ และ นายอานนท์ มีศรี นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 6) ภาคศิลปิน นำโดย นายแสงธรรมดา กิตติเสถียรพร 7) ภาคเยาวชนคนหนุ่มสาว นำโดย น.ส.ปลายฟ้า สุทธิภาค และนายอภิศักดิ์ ทรรศนีย์ โดยใช้เวลากว่า 2 ชม.จากนั้นได้มีการอ่าน(ร่าง) ปฎิญญาลิกอร์ ว่าด้วยการขับเคลื่อนสมัชชาประชาชนภาคใต้ “คนใต้ต้องกำหนดอนาคตตนเอง สู่ภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน”