เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7

18

มุกดาหาร – สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ ( 17 พ.ค. 61 ) ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รวม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน ได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสภากาชาดไทยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอเป็นหน่วยงานหลักของสภากาชาดไทย เพื่อทำหน้าที่บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและชุมชนตามความจำเป็น การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ๆ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

การดำเนินตามโครงการในพระราชดำริ การเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคตามที่สภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย การส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักกาชาด การสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรม และมนุษยธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยนำแนวคิดการทำงานแบบจิตอาสามาใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ อันจะทำให้กาชาดเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงตามหลักของกาชาดสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่อไปอีกว่า ผลการปฎิบัติงานและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 มีทั้งหมด 7 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้ประจักษ์แล้วว่า การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในภูมิภาค ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุก ๆ ท่านที่มีจิตอาสาโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและไม่หวังประโยชน์ตอบแทนใด ๆ

ภารกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัดประกอบด้วย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต ดวงตาหรืออวัยวะ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดได้ปฏิบัติภารกิจให้สภากาชาดไทยด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ สภากาชาดไทยจึงมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอให้มีศักยภาพเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป..