จ.พังงาเปิดเวทีเสวนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรเชื่อมโยงเครือข่ายตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร

20

พังงา-เปิดเวทีเสวนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงเครือข่ายตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเกษตรกรเองและของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในจังหวัดและอำเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่าย เกษตรกรและสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 150 คน

โดยภายในงานมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากอำเภอต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Young Smart Farmer, นิทรรศการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงาปศุสัตว์จังหวัดพังงาและประมงจังหวัดพังงา จำหน่ายในราคาถูกมากมาย กว่า 20 ร้าน จากนั้นได้เปิดเวทีเสวนาถึงทิศทางการตลาด ลักษณะการบริโภคของผู้ซื้อ แนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรให้สอดรับกับตลาดในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันในอนาคตด้วย

      นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเกษตรกร และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” โดยเกษตรกรเองได้เกิดการวางแผนและปรับรูปแบบการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต