ตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร

84

ตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานเกษตรอำรัษฎา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริมต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561

18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมาอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง แปลงนายสมหมาย ธรรมกิจ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา เกษตรกรต้นแบบยางพารา โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอรัษฎา กล่าวต้อนรับ นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรังกล่าวรายงาน  มีนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดตรังมี 10 ศูนย์ ต้องดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมออกให้บริการการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่  และเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย

สำหรับการจัดงาน Field day ในวันนี้ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) อำเภอรัษฎา ซึ่งมี นายสมหมาย ธรรมกิจ เป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นประธาน ศูนย์เรียนรู้ ฯ ศพก. เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งในปัจจุบันประสบปัญหาราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำ การจัดงานในวันนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราโดยมีเป้าหมายในการจัดงานคือ โดยการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา

โดยภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมหลัก การจัดสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย 1.การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูยางพารา 2. การทำยางแผ่นชั้นดี 3.กิจกรรมเสริมรายได้ ปศุสัตว์และประมง  4.การจัดการดินและปุ๋ยในสวนยางพารา  5. การผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือน

มีกิจกรรมให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตร จากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มสถาบันเกษตรกร ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร เปิดการจำหน่ายผลผลิตจากโครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม พระบารมีฯ) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสถาบันเกษตรกรในพื้นที่

และได้มอบปัจจัยการผลิต รังผึ้งโพรงไทย ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยในเกษตรกรรายย่อยชาวสวนปาล์มน้ำมัน (งบประมาณจากปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง งบพัฒนาจังหวัด) มอบเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (โครงการ 5 ประสานสืบสานทฤษฎีใหม่) ในงานมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 200 คน พร้อมเด็กนักเรียนในพื้นที่