อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายที่กาญจนบุรี

20

ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สาระสำคัญของแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง 6 เรื่อง ในการบริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

กำลังคนภาครัฐมีขนาดเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใสและมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีแนวทางท้องถิ่นยุคใหม่ต้องปรับบทบาทอย่างไร

กลไกที่จะช่วยในการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นยุคใหม่ไร้ขยะบ้านเมืองสะอาด ท้องถิ่นยุคใหม่มีน้ำพอใช้ไร้น้ำเสีย ท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจความกินดีอยู่ดีของประชาชน ท้องถิ่นยุคใหม่สร้างเด็กมีวินัยและรักการอ่าน ท้องถิ่นยุคใหม่ ฉับไว้แก้ปัญหา และการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น