นิติศาสตร์ ม.อุบลฯต้อนรับอบอุ่น นศ.แลกเปลี่ยน ม.จำปาสัก สปป.ลาว เรียนรู้วิชากฎหมาย

29
มหาวิทยาลัยจำปาสัก นิติศาสตร์
อุบลราชธานี – คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์นวนคำใส วงเพ็ดรองคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมรับฟังรายงานผลการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจำปาสัก จำนวน 5 คน ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
ด้าน สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมอำลาให้กับเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบันได้อย่างประทับใจ ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นโครงการความร่วมมือของทั้ง 2 สถาบัน ระหว่าง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ อีกทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน 2 ประเทศ อีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตอาจจะมีการทำการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาในรายวิชาด้านระบบกฎหมายของไทย และ สปป.ลาว ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศ ต่อไปในอนาคต

ด้าน อาจารย์อรรถพงศ์  กาวาฬ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมโครงการฯ ซึ่งนอกจากจะร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การศึกษาเรียนรู้ในวิชากฎหมายแล้ว คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ยังได้จัดกิจกรรมนำนักศึกษาเข้าสังเกตการณ์ในห้องเรียนศาลจำลองของคณะ การศึกษาดูงานศาลจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศึกษาวิถีชุมชน และประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย

ในส่วนของ นางสาวอินทุออน โพพิลาวง นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปี 4 มหาวิทยาลัยจำปาสัก  สปป.ลาว หัวหน้ากลุ่ม กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในการต้อนรับอันอบอุ่น รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ได้รับความรู้ด้านวิชาการ สิ่งที่ได้นอกเหนือจากนี้คือมิตรภาพที่ดีต่อกันของเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พูด อ่าน และเขียน วิถีชีวิตที่มีความคล้ายกันซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ นับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวโดย : เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ