รองผอ.รมน.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3ในจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง1

22

ที่ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลโทธรรมนูญ วิถีแม่ทัพน้อยที่ 1 รองและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัดเข้าร่วมประชุม สำหรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในครั้งนี้

เพื่อปรึกษาหารือแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการนำนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง  ภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล    มีชี้แจงให้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน

โดยแม่ทัพน้อยที่ 1 และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 กล่าวว่า การดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการประชุมข้อรับทราบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา ทั้ง 3 จังหวัด คือจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรี ได้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความชื่นชม

และขอมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประเด็นที่รัฐบาลและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ในการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน โดยให้นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปเป็นแนวทาง เน้นให้ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น