สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอจัดการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพการลงทุน

15

นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนาการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ณ.ห้องประชุมสังขละ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่  2/2558 วันที่ 24 เมษายน 2558  เรื่องกำหนดพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศษกิจพิเศษ มีมติเห็นชอบกำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมายในการจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 มีพื้นที่ 2 ตำบล ประกอบด้วยตำบลบ้านเก่าและตำบลแก่งเสี้ยน เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในแนวทางที่เหมาะสม

ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของการพัฒนาประเทศในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม จะผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่ศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

รัฐบาล มีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้จัดการสันนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอชนในพื้นที่

รวมถึงนักลงทุนที่สนใจจะมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ทราบถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน มาตรการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ ที่เพิ่งประกาศใช้ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุนต่อไป