เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรและประชาชนในอำเภอตะกั่วทุ่ง

41

พังงา- เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรและประชาชนในอำเภอตะกั่วทุ่ง

จังหวัดพังงาเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง

พังงา – เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรและประชาชนในอำเภอตะกั่วทุ่ง ที่บริเวณโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรและประชาชน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น ร่วมออกบูทให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ พร้อมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร พร้อมกับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกร ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรเอง รวมถึงการให้บริการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ โดยมี 9 คลินิกหลัก ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมของส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนนิทรรศการและการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ การสาธิตการทำอาหาร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ ต.กระโสม และตำบลอื่นใน อ.ตะกั่วทุ่ง เข้าร่วม

โพสต์โดย Andaman focus อันดามัน โฟกัส เมื่อ 9 พฤษภาคม 2018

ที่บริเวณโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรและประชาชน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น ร่วมออกบูทให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ พร้อมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร พร้อมกับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกร ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรเอง รวมถึงการให้บริการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ โดยมี 9 คลินิกหลัก ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมของส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนนิทรรศการและการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ การสาธิตการทำอาหาร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ ต.กระโสม และตำบลอื่นใน อ.ตะกั่วทุ่ง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน