แม่ทัพภาค2ลุยสานเครือข่ายนร.เยาวชนรั้วรร.ของชาติสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

68

ชัยภูมิ – ที่นำไปสู่ภาคเยาวชนที่ถือเป็นอนาคตรั้วของชาติต่อๆไปในอนาคตเพื่อให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ที่ชัดเจนถูกต้องให้ชาวไทยทุกคนเกิดสำนึกความภาคภูมิใจต่อแผ่นดินไทยช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองลดความขัดแย้งในสังคมไทยในปัจจุบันให้ไปในแนวทางที่ดีช่วยกันให้มากขึ้น!

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 6 พ.ค.61 พลโทธรากร  ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่2 พร้อมคณะเดินทางจากมลทลทหารบกที่ 21 จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตรการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ห้องประชุมโรงแรมสยามรีเวอร์รสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ

โดยครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่คณะครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ และกำลังพลจากกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เป็นเครือข่ายองค์ความรู้นำไปสู่ภาคเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาววชนในทุกพื้นที่ให้เกิดองค์ความรู้

ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการในการนำเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้อง ต่อกลุ่มเป้าหมายและสังคมรอบข้าง และที่สำคัญผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นต้นแบบที่จะสื่อช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ นำไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้เยาวนชนที่ถือว่าเป็นอนาคตรั้วของชาติต่อไปได้ช่วยกันลดความขัดแย้งกันในสังคมไทยในปัจจุบันและนำไปสู่การสานความรักสามัคคีกันสร้างประโยชน์และช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในแนวทางที่ดีช่วยกันจากนี้ไปให้มากขึ้นด้วย

ซึ่ง พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า หากได้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างจริงจัง จะพบว่าบรรพบุรุษไทยได้กอบกู้และรักษาเอกราชของชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีภาษา พูดภาษาเขียนเป็นของตนเอง และที่สำคัญเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ที่ต่างชาติจดจำประเทศไทยมายาวนาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะหาประเทศใดทัดเทียมได้ ซึ่งคนไทยทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้ต่อสู้ รักษาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้เป็นที่เกิดจนตายในผืนแผ่นดินไทยในทุกวันนี้ ที่ไม่ได้ตกเป็นทาสของชาติใดๆมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมาได้จนทุกวันนี้ด้วยเช่นกัน