พลังประชารัฐพัฒนาเครือข่ายการตลาดทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

49

พลังประชารัฐพัฒนาเครือข่ายการตลาดทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปร่วมการสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ” ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ฯ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 200 คน

     

ประเด็นการสัมมนา ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ทิศทางการพัฒนาทุเรียนภูเขาไฟควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างแบรนด์ทุเรียนภูเขาไฟ การประกาศจุดยืนร่วมกันในการจำหน่ายทุเรียนคุณเรียนภาพให้แก่ผู้บริโภค โดยมีผู้ร่วมสวนาประกอบด้วย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ) คุณกิตตวรรณ เผ่าพันธุ์ (ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด) คุณธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ) คุณปริญดา ลี้ (กรรมการผู้จัดการบริษัท พี แอล วาย/ผู้จำหน่ายทุเรียนระดับพรีเมี่ยม) และ ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่จังหวัดศสะเกษ ดำเนินรายการโดย ดร.ภาดล อามาตย์ (คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)


จุดมุ่งหมายการสัมมนา ฯ เป็นการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างพลังประชารัฐที่เข้มแข็ง ก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาผลผลิตทุเรียน ควบคุมคุณภาพ รักษามาตรฐาน เพื่อให้ทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ยอมรับ ได้รับความนิยม สร้างรายได้ผลตอบแทนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตร ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

     

ดร.สุพจน์ ฯ กล่าวถึงบทบาทของสหกรณ์ในการได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ ฐานะเป็นสถาบันตัวแทนเกษตรกร ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองจังหวัดศรีสะเกษ ควบคุมและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการสร้างช่องทางจำหน่ายเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการจำหน่ายทุเรียนออนไลน์ ได้ดำเนินโครงการ ฯ อย่างต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางด้านการตลาด สามารถป้องกันการผูกขาดและเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้ประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศรู้จัก เป็นที่เชื่อถือในคุณภาพและรสชาติของทุเรียนศรีสะเกษ ปัจจุบันมียอดการสั่งซื้อจำนวนมากจนผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ

การดำเนินงานด้านการตลาดของสหกรณ์ดังกล่าว สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรต่อเนื่องมาเป็นปีที่สามแล้ว


สำหรับในปีการผลิต 2560/61 นี้ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมทุเรียนคุณภาพศรีสะเกษเกรดพรีเมี่ยม มีการรับประกันสินค้าให้ด้วย เปิดจำหน่ายออนไลน์ส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน เพื่อให้บริการผู้บริโภคทั่วประเทศเช่นเคย ผู้สนใจเปิดให้สั่งจองได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ล็อตแรกจำนวน 1,000 ลูก สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6199707 และ 064 – 2399030 LINE ID : duriansisaket Facebook : Durian Sisaket

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้3 สหกรณ์ จับมือเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
บทความถัดไปตำรวจทหารรวบหนุ่มลำปางหลังเสียท่าถูกจนท.ล่อซื้อยาบ้าคาบ้าน
นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )