ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเข้มการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสหกรณ์

42

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ตรวจเข้มการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพัฒนากิจการสหกรณ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 เป็นประธานในที่ประชุม ฯ ติดตามงานตามที่ได้รับมอหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ อาคารที่ทำการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นการติดตามงาน เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จัดสรรเพิ่ม (งบกลางปี) รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 87,938,200 บาท แบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ .-
1. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วงเงิน 113,400 บาท อุปกรณ์ที่ได้รับการ
สนับสนุน เพื่อจัดซื้อเครื่องสับมันสำปะหลังให้กับสหกรณ์ 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด และสหกรณ์สวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด
2. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร(แก้มลิง) วงเงิน 42,967,300 บาท
อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน เป็นการจัดหาและก่อสร้าง ฉาง โกดัง ลานตาก เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุมและโรงคลุม โดยจัดสรรให้กับสหกรณ์ 6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร วงเงิน 44,857,200
บาท อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องจักรผลิตยางแท่ง STR20 พร้อมโรงคลุม เครื่องตรวจสแกนโลหะ รถตักล้อยาง โดยจัดสรรให้กับสหกรณ์ 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด

    

ในโอกาสเดียวกัน นายโสรัจ ฯ ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงาน ของ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร พบว่า สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และ ปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเคร่งครัด
พร้อมนี้ ได้แนะนำให้สหกรณ์ ฯ จัดทำแผนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้ชัดเจน คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก และ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ฯ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า สามารถดำเนินธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกให้อยู่ดี กินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การดำเนินชีวิตตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้มุสลิมยะลา กว่า 2 พันคน ร่วมละหมาด “อีดิลฟิตรี”
บทความถัดไปชาวระยอง ร่วมทวงคืนสถานีระยอง หลังรัฐบาลกลับลำตัด ซึ่งเป็นสถานีที่ 10 ออกจากโครงการรถไฟความเร็วสูง เฟส 1
นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )