77ข่าวเด็ด 77จังหวัด

ลงทะเบียนเป็น Blogger, ขอสิทธิ์เขียนกระทู้และแสดงความเห็นกับเว็บ 77kaoded


กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเป็น Blogger กับเว็บ 77kaoded ในฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

หมายเหตุ* - เลขบัตรประชาชน 13 หลักและภาพถ่ายบัตรประชาชนที่ทาง 77 Kaodedให้ท่านกรอกและแนบมาในแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อจะใช้ในการตรวจสอบกับสำนักทะเบียนราษฏร์ กระทรวงมหาดไทย ยืนยันตัวตนว่าตรงกับข้อมูลชื่อ-นามสกุลจริงที่ท่านลงทะเบียนหรือไม่ แล้วจึงอนุญาตให้เปิดบล็อกได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดย77kaoded จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและสำเนาบัตรประชาชนไว้เป็นความลับ โดยไม่มีการเปิดเผยกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกในทุกกรณี ยกเว้นเป็นไปตามคำสั่งของศาลเท่านั้น

กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ยังไม่มีบัตรประชาชน ขอให้ระบุเลขบัตรประชาชนผู้ปกครอง และแนบบัตรประชาชนผู้ปกครองแทน
คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวิดีโอคลิปสอนการลงทะเบียนเป็นบล็อกเกอร์อย่างง่าย

กรุณากรอก Username เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยไม่มีเว้นวรรค
Password must be at least 7 characters long.
กรุณากรอกชื่อจริงเป็นภาษาไทยเท่านั้น
กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้น
ข้าพเจ้ายอมรับ กฎ กติกา มารยาท และเงื่อนไขอื่นๆ ของการสมัครบล็อก เขียนบล็อก และการแสดงความเห็นบนเว็บบอร์ด ของ 77 kaoded
ขอบคุณที่สมัครเป็นบล็อกเกอร์กับ 77ข่าวเด็ดครับ
77kaoded.com